Hệ thống tự kiểm tra Q-Bus

Hệ thống tự kiểm tra Q-Bus

Hệ thống tự kiểm tra Q-Bus cung cấp khả năng truyền dữ liệu giữa các thiết bị (quản lý, kiểm tra) hoạt động với giao diện song song tốc độ cao (Q-Bus) trên nền tảng của các chương trình được phát triển cho ECM với kiến trúc PDP-11 và đã được trình bày thành mã máy thực thi.

 Phần mềm bao gồm: Phiên dịch ngôn ngữ lắp ráp Macro-11, giả lập RAM của ECM. Theo thỏa thuận, chúng tôi có thể thực hiện việc điều chỉnh các chương trình kiểm soát thiết bị của Khách hàng và các đề án của họ, kiểm soát thư viện cho các thiết bị đo kiểm và nguồn điện, cơ sở dữ liệu của việc nộp và thống kê.

Loại ATC này có thể được sử dụng như bộ mô phỏng ECM PDP-11 hoặc có thể được điều chỉnh cho các đối tượng cụ thể được kiểm soát. Điều chỉnh phát triển khối cụ thể (nếu cần), phát triển các chương trình điều khiển mới, cấu hình nguồn điện và cấu hình thiết bị điều khiển và đo lường.

ATC MPI có thể được sử dụng trên các nhà máy công nghiệp quân sự sản xuất thiết bị hoặc thực hiện sửa chữa thiết bị với giao diện song song đường tốc độ cao (Q-Bus).